หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ สมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบ

ลงชื่อเข้าใช้ สมัครสมาชิก

เกี่ยวกับเรา

หน้าหลักเกี่ยวกับเรา

สัญลักษณ์ของแหล่งเรียนรู้สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

เครื่องหมายประจำเว็บไซต์ เป็นรูป วงกลม
วงกลม หมายถึง การเป็นกลุ่มเดียวกัน มิตรภาพ ความรัก ความสัมพันธ์

สัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

เครื่องหมายประจำวิทยาลัย เป็นรูป เรือ รวงข้าว ดวงดาว
เรือ หมายถึง การค้า, ธุรกิจ
รวงข้าว หมายถึง ความเจริญงอกงาม
ดวงดาว หมายถึง ความสำเร็จในชีวิต

สีของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

คือ สีฟ้า สีขาว
สีฟ้า หมายถึง ความดีงามอันสูงส่งเป็นเลิศ
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

หลักการและกรอบแนวคิด

            วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ เน้นการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมีกลไกที่จะก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดระบบการศึกษาและการเรียนรู้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศ จึงต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง เกษตรกรรม สาธารณสุข การจ้างงาน เป็นต้น

วิสัยทัศน์

            วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ กาหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ ไว้ดังนี้ “เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ มุ่งผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานสู่ความเป็นสากล”

พันธกิจ

            วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ ไว้ดังนี้
                        1.  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์: พัฒนาด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ มีคุณธรรมและจริยธรรม
                        2.  การจัดการอาชีวศึกษา: มุ่งสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                        3.  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้: สร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคคล ชุมชน หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ
                        4.  การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: สร้างความเป็นเลิศในทุกด้านและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่สากล